fudyTelli demo

Lisa 1 Isikuandmete töötlemise leping

Kehtivad alates 21.12.2023    Käesolev Isikuandmete Töötlemise Leping on Partneri Üldtingimuste lahutamatu lisa, milles Fudy ja Partner lepivad kokku Andmesubjektide Isikuandmete Töötlemise tingimused.     Isikuandmete Töötlemise Lepingus sätestatud tingimused kohalduvad kõikidele Partneri poolt Platvormi kaudu või selle vahendusel tehtud Isikuandmete töötlemistoimingutele.     1.SISSEJUHATUS JA MÕISTED    1.1. Isikuandmete Töötlemise Lepingus kasutatakse mõisteid alljärgmises tähenduses:     1.1.1. "Andmesubjekt" on tuvastatud või otseselt või kaudselt tuvastatav füüsiline isik. Käesoleva Isikuandmete Töötlemise Lepingu alusel loetakse Andmesubjektiks füüsilisest isikust Kliendid.    1.1.2. "IKÜM" on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta Isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.     1.1.3. "Isikuandmed" on mis tahes Andmesubjektiga seotud andmed, mis on täpsemalt määratletud Isikuandmete Töötlemise Lepingu punktis 2.     1.1.4. "Isikuandmetega seotud rikkumine" on turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate Isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.     1.1.5. "Töötlemine" on Isikuandmete või Isikuandmete kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.     1.1.6. "Vastutav Töötleja" on füüsiline või juriidiline isik, kes kas üksinda või koos teistega teeb Isikuandmete Töötlemise eesmärki ja vahendeid puudutavaid otsuseid.     1.2. Mõistetel, mis on tähistatud suure algustähega, kuid mida ei ole Isikuandmete Töötlemise Lepingu punktis 1.1 defineeritud, on Üldtingimustes antud tähendus.     1.3. Kui Isikuandmete Töötlemise Lepingu tingimused on Üld- või Eritingimustega vastuolus või kokkusobimatud, siis on käesolev Isikuandmete Töötlemise Leping Üld- ja Eritingimuse suhtes vastuolu või kokkusobimatust puudutavas osas ülimuslik.     2.ROLLID JA VASTUTUSALAD     2.1. Mõlemad Pooled koguvad ja jagavad teineteisega Lepingu täitmise eesmärgil Andmesubjektide Isikuandmeid. Fudy Töötleb Isikuandmeid Partnerile,ja Kliendile Platvormi kasutamise võimaldamiseks. Partner Töötleb Klientide,Isikuandmeid Klientidele toodete turustamiseks ja Tellimuste vastuvõtmiseks ning täitmiseks.    2.2. Mõlemad Pooled on Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemisel iseseisvad Vastutavad Töötlejad. Kumbki Pool määrab iseseisvalt tema poolt Platvormi kaudu osutatava teenuse raames Töödeldavate Isikuandmete töötlemise eesmärgid ning vahendid, vastutades seejuures individuaalselt ja eraldi IKÜM sätestatud Vastutava Töötleja kohustuste täitmise eest.     2.3. Pooled lepivad kokku, et nad ei ole Isikuandmete Töötlemise Lepingu alusel Töödeldavate Isikuandmete osas kaasvastutavad töötlejad IKÜM artikkel 26 tähenduses.       3.TÖÖTLEMISE KIRJELDUS     3.1. Partneri töötlemistoimingute üksikasjad, eelkõige Isikuandmete Töötlemise Lepingu alusel Töödeldavate Isikuandmete kategooriad ja Isikuandmete Töötlemise eesmärgid on alljärgmised.    Andmesubjektid, kelle Isikuandmeid Töödeldakse:  Isikuandmete kategooriad   Kliendid:  Kliendi andmed: eesnimi, telefoninumber   Tellimuse andmed:  tellimuse kuupäev, tellimuse nr, tellimuse tüüp (Klient tuli tellimusele ise järele, tellimus sisaldas kohaletoimetamise teenust), tellimuse summa, tellimuse staatus, Kliendi kommentaarid tellimuse kohta, kliendi tagasiside või kaebus.     Andmesubjektid, kelle Isikuandmeid Töödeldakse:  Eriliiki isikuandmete töötlemine   Kliendid:  Partner ei töötle ega jaga eriliiki isikuandmeid     Andmesubjektid, kelle Isikuandmeid Töödeldakse:  Eriliiki isikuandmete töötlemisele rakendatud piirangud või kaitsemeetmed   Kliendid:  Partner ei töötle ega jaga eriliiki isikuandmeid    Andmesubjektid, kelle Isikuandmeid Töödeldakse:  Isikuandmete edastamise tihedus   Kliendid:  Isikuandmeid edastatakse iga kord, kui Klient esitab Tellimuse    Andmesubjektid, kelle Isikuandmeid Töödeldakse:  Töötlemise laad   Kliendid:  kogumine, säilitamine, kustutamine, edastamine, lugemine     Andmesubjektid, kelle Isikuandmeid Töödeldakse:  Töötlemise eesmärgid   Kliendid:  -Müügilepingu sõlmimiseks   -Tellimuse vastuvõtmiseks ja Tellimuse täitmiseks   -Kliendi küsimustele vastamiseks, kaebuste lahendamiseks ja Kliendi tagasiside analüüsimiseks   -Mis tahes muul Lepingu täitmisega seotud eesmärgil   -Turundusliku teabe edastamiseks, kui Klient on andnud selleks selgesõnalise nõusoleku    Andmesubjektid, kelle Isikuandmeid Töödeldakse:  Töötlemise periood   Kliendid:   Lepingu kehtivuse aeg     Andmesubjektid, kelle Isikuandmeid Töödeldakse:  Isikuandmete edastamine   Kliendid:   Turundusteenuse pakkuja     4.PARTNERI KOHUSTUSED     4.1. Üldine.  Partner tagab, et Andmesubjekti Isikuandmeid Töödeldakse ainult kooskõlas kohalduvate seadustega, sh IKÜM-ga, Lepingu ja Isikuandmete Töötlemise Lepingu tingimustega.     4.2.Eesmärgi piiramine. Partner tagab, et Isikuandmeid töödeldakse üksnes käesoleva Isikuandmete Töötlemise Lepingu punktis 2 sätestatud eesmärkidel. Partner tohib Töödelda Andmesubjekti Isikuandmeid muudel eesmärkidel üksnes siis, kui: (1) Andmesubjekt on andnud talle eelneva nõusoleku, (2) Töötlemine on vajalik juriidilise nõude esitamiseks, nõude teostamiseks või kaitsmiseks, (3) Töötlemine on vajalik Andmesubjekti või muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.     4.3. Isikuandmete täpsus ja minimeerimine.  Partner tagab, et tema poolt Töödeldavad Isikuandmed on täpsed. Partner võtab kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Isikuandmed, mis on Töötlemise eesmärki (eesmärke) arvestades ebatäpsed, kustutatakse või parandatakse viivitamata. Kui Partner saab teada, et Isikuandmed on ebatäpsed või aegunud, teavitab ta sellest Fudy põhjendamatu viivituseta. Partner tagab, et Isikuandmed on piisavad, asjakohased ja vajalikud Isikuandmete töötlemise eesmärgi(te) täitmiseks.     4.4. Töötlemise turvalisus.  Partner kohustub rakendama sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmed selleks, et tagada Isikuandmete Töötlemise turvalisus. Partneri poolt rakendatavad meetmed peavad mh tagama andmete kaitsmise turvarikkumiste eest, mis on põhjustatud andmete juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotamise, muutmise, volitamata avalikustamise või Isikuandmete juurdepääsust (Isikuandmetega seotud rikkumine). Asjakohase turvalisuse taseme hindamisel võtavad Pooled nõuetekohaselt arvesse tehnika taset, rakendamiskulusid, Töötlemise olemust, ulatust, konteksti ja eesmärke ning Andmesubjektidega kaasnevaid riske.     4.5. Isikuandmete turvalisuse tagamiseks annab Partner juurdepääsu Andmesubjektide Isikuandmetele üksnes sellistele töötajatele, kellele on juurdepääs hädavajalik tema tööülesannete täitmiseks. Partner kinnitab, et kõik töötajad, kellele on antud juurdepääs Andmesubjekti Isikuandmetele, on seotud tähtajatu konfidentsiaalsuskohustusega.     4.6. Isikuandmete rikkumine. Rikkumise esinemisel rakendab Partner koheselt meetmeid, et leevendada rikkumisest tulenevaid võimalikke tagajärgi Andmesubjektidele. Ühtlasi kohustub Partner teavitama Fudy 24h jooksul arvates rikkumise esinemisest rikkumisega seotud asjaoludest. Kui Isikuandmetega seotud rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, teavitab Partner nimetatud rikkumisest ka Andmesubjekte. Partner dokumenteerib kõik isikuandmetega seotud rikkumised, sh Isikuandmetega seotud rikkumiste asjaolud, selle mõju ja võetud parandusmeetmed, tema poolt peetavas rikkumiste registris. Partner kohustub teate edastama estonia-restaurants@fudy.eu.     4.7.Dokumentatsioon ja vastavus. Partner peab olema võimeline tõendama tema tegevuse vastavust Isikuandmete Töötlemise Lepingule. Eelnevaga seoses kohustub Partner dokumenteerima tema poolt teostatud Isikuandmete töötlemistoimingud.     4.8. Partner täidab käesolevast Isikuandmete Töötlemise Lepingust tulenevaid kohustusi hoolsuse, ettevaatlikkuse, ettenägelikkuse ja kõigi vajalike oskustega, mida oodatakse vastava ala kogenud ja pädevalt andmetöötlejalt, ning järgib vähemalt majandusharu üldtunnustatud standardeid ja IKÜM-st.     4.9. Partner ei töötle isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.     4.10. Partner kohustub tagama, et tema nimel Isikuandmeid töötlevad isikud, töötlevad Isikuandmeid üksnes Partneri juhiste alusel.     5.ANDMESUBJEKTIDE TEAVITAMINE JA NENDE ÕIGUSED    5.1. Fudy teavitab Andmesubjekte nende esmakordsel sisselogimisel Platvormile Isikuandmete Töötlemisega seonduvast, sh Fudy ja Partneri vahelistest suhetest Isikuandmete Töötlemisel.     5.2. Mõlemad Pooled tagavad, et nende poolt Andmesubjekti Isikuandmetega tehtavad töötlemistoimingud on seaduslikud.     5.3. Partner kohustub menetlema Andmesubjektilt saadud Isikuandmete Töötlemisega seotud päringuid ja taotlusi ning vastama päringutele ja taotlustele ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul arvates päringu või taotluse saamisest. Partneri poolt Andmesubjektile esitatav teave peab olema arusaadav ja kergesti juurdepääsetavas vormis, kasutades selget ja lihtsat keelt.     5.4. Eelkõige kohustub Partner Andmesubjekti vastavasisulise taotluse korral:   5.4.1. Esitama Andmesubjektile kinnituse selle kohta, kas teda käsitlevaid Isikuandmeid Töödeldakse. Kui Partner kinnitab Andmesubjektile Isikuandmete Töötlemist, siis esitab ta Andmesubjektile ka järgmise teabe: Töötlemise eesmärgid, Isikuandmete liigid, vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele Isikuandmeid edastatakse, Isikuandmete säilitamise ajavahemik, teave Andmesubjekti õiguste kohta;   5.4.2.Parandama Andmesubjekti puudutavad ebatäpsed või mittetäielikud andmed;   5.4.3. Kustutama Andmesubjekti puudutavad Isikuandmed, kuid neid Töödeldakse või on Töödeldud mis tahes kolmandate isikute õigusi tagavate punktide rikkumisega või kui Andmesubjekt võtab tagasi Töötlemise aluseks olnud nõusoleku.     5.5. Partner saab aru ja nõustub, et tal ei ole õigust Töödelda Andmesubjektide Isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, v.a. kui Andmesubjekt on andnud selleks selgesõnalise nõusoleku. Kui Partner Töötleb Isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, lõpetab ta sellel eesmärgil Töötlemise, kui Andmesubjekt on sellele vastu.     6.VASTUTUS    6.1. Mõlemad Pooled vastutavad teisele Poolele ebaseadusliku tegevusega põhjustatud kahju eest, sh käesoleva Isikuandmete Töötlemise Lepingu mistahes rikkumise eest.     6.2. Partner vastutab tema poolt volitatud töötlejate eest nagu enda tegevuse eest.     6.3. Partner võtab kohustuse hüvitada Fudyle täies ulatuses kahju, sh õigusabikulud, mis tuleneb otseselt või kaudselt Partneri poolt Isikuandmete Töötlemise Lepingu või IKÜM-st tulenevate nõuete rikkumisest.     6.4. Partner teavitab koheselt Fudy, kui Partneri vastu on esitatud Isikuandmete Töötlemisega seotud nõue või haldustrahv.       7.ANDMETÖÖTLUSLEPINGU KESTUS JA LÕPETAMINE     7.1. Käesolev Isikuandmete Töötlemise Leping on Lepingu lahutamatu osa. Kui Leping lõpetatakse, lõppeb automaatselt ka käesolev Isikuandmete Töötlemise Leping. Kumbki Pool ei saa käesolevat Isikuandmete Töötlemise Leping ühepoolselt lõpetada.       8.MUUD SÄTTED     8.1. Kui mõni Isikuandmete Töötlemise Lepingu tingimus või säte osutub kohaldatava õiguse kohaselt ebaseaduslikuks või jõustamatuks (täielikult või osaliselt), kavatsevad Pooled selle tingimuse või sätte (või selle osa) Isikuandmete Töötlemise Lepingust eemaldada, nii et ülejäänud osa Isikuandmete Töötlemise Lepingust jääb muutumatuks. Pooled teevad endast kõik oleneva, et asendada selline säte (või selle osa) kehtiva sättega, mille sisu on algse sättega ja selle majandusliku sisuga kõige sarnasem.     8.2. Isikuandmete Töötlemise Lepingu lõppemine ei mõjuta selliste sätete kehtivust, mis vastavalt Isikuandmete Töötlemise Lepingule või sätte eesmärgile jäävad kehtima ka Lepingu lõppemise järgselt.     9.KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS    9.1. Isikuandmete Töötlemise Lepingule, sellest tulenevatele või sellega seotud mistahes vaidlustele või nõuetele (sh lepinguvälised vaidlused või nõuded) kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust, v.a kohalduva õiguse põhimõtetest tulenevalt kohaldub mõne teise riigi õigus.     9.2. Pooled lepivad tagasivõtmatult kokku, et kõik vaidlused või nõuded, mis tulenevad käesolevast Isikuandmete Töötlemise Lepingust või on sellega mistahes viisil seotud alluvad Harju Maakohtu kohtualluvusele.