fudyTelli demo

Fudy toiduplatvormi üldtingimused partnerile

Kehtivad alates 21.12.2023     Fudy on toidu tellimise platvorm, mis ühendab omavahel kohalikud restoranid klientidega. Käesolevad üldtingimused kohalduvad restoranipidajale platvormi kasutamisel ja selle vahendusel loodud õigussuhetele.       1.MÕISTED JA SISSEJUHATUS    1.1. Üldtingimustes kasutatakse mõisteid alljärgmises tähenduses:     Fudy: Fudy OÜ, registrikood 16182871, asukoht Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Põikmäe tn 2, 76406.     Klient: isik, kes on registreerinud ennast Kliendina ja kes on esitanud Platvormi kaudu Tellimuse, sõlmides tellimuse täitmiseks Partneriga müügilepingu     Konfidentsiaalne Informatsioon: konfidentsiaalse sisuga teave, mis saab Partnerile teatavaks Platvormil Partneriks registreerimisel, Platvormi vahendusel Müügilepingu sõlmimisel ja selle täitmisel, sh, kuid mitte ainult, käesolevad Üldtingimused, Fudy poolt Partneri tegevuse kohta koostatud statistika ja muu analüütiline materjal, Klientide andmed, teave hinnastamise poliitika, maksetingimuste, turundusplaani, tootearendustehnika ja -plaani, tootmismeetodi, tehniliste protsesside, disainide ja disainilahenduste, intellektuaalse omandi, leiutiste ja turu-uuringute, kasutusjuhendite ja muude äriliste asjaolude kohta     Kokkulepitud Protsent: Partneri ja Fudy vahel Eritingimustes kokkulepitud protsentmäär, mis on Platvormitasu arvutamise aluseks     Kliendi Üldtingimused: Kliendi ja Fudy vahel sõlmitud leping, mis reguleerib Platvormi kasutamist Kliendi poolt     Lahtiolekuaeg: Partneri poolt Platvormil määratud nädalapäevad ja kellaajad, mil Partner võtab Platvormi kaudu vastu Tellimusi ja valmistab tooteid    Leping: Poolte vahel eraldi läbiräägitud ja kokkulepitud Eritingimused, käesolevad Üldtingimused ja selle lisad mis reguleerivad Fudy ja Partneri vahelisi suhteid Platvormi kasutamisel ja Platvormi vahendusel Müügilepingu sõlmimisel ning täitmisel     Müügikoht: Partneri tegutsemiskoht, kust Klient soovib tooteid tellida     Müügileping: Kliendi ja Partneri vahel sõlmitud müügileping, milles on määratletud Kliendi poolt ostetavad tooted     Partner: isik, kes on sõlminud Fudyga Platvormi kasutamise lepingu ning kes pakub Platvormi kasutamise lepingu alusel Platvormil oma tooteid müügiks     Platvorm: Fudy poolt arendatud ja hallatav toidu tellimise lahendus, mida Fudy pakub infoühiskonnateenusena Klientidele ja Partneritele     Platvormitasu: tasu, mida Partner tasub Fudyle Platvormi kasutamise võimaldamise ning iga Platvormi vahendusel täidetud Tellimuse eest     Tellimuse Hind: hind, mida Klient on kohustatud tasuma Tellimuses toodud toodete ja Tellimuse kohaletoimetamise eest     Toodete Hind: toodete müügihind (sisaldab käibemaksu), mida Klient peab Tellimuses toodud toodete eest Partnerile tasuma     Üldtingimused: käesolevad Fudy toiduplatvormi üldtingimused, mis kohalduvad Partnerile Platvormi kasutamisel ja Platvormi vahendusel Müügilepingu sõlmisel ning täitmisel     Eritingimused: Poolte vahel eraldi läbiräägitud ja kokkulepitud tingimused Platvormi kasutamise ja Platvormi vahendusel sõlmitavate lepingute kohta.     Tellimus: Kliendi poolt Partnerile esitatud toodete ja teenuste tellimus   Klient saab Platvormil esitada kahte tüüpi Tellimusi: tavatellimus, grupitellimus.     Tavatellimus: Kliendi poolt ühele konkreetsele Partnerile esitatud toodete tellimus     Grupitellimus: Kliendi ja tema poolt tellimusele lisatud teiste registreeritud kasutajate poolt Partnerile esitatud ühine toodete tellimus     Isikuandmete Töötlemise Leping: Üldtingimuste lahutamatuks lisaks olev leping, mis sätestab Partneri ja Fudy õigused ja kohustused Klientide isikuandmete töötlemisel (lisatud lisana 1)     1.2. Platvorm võimaldab Partneril turustada Platvormi kaudu oma tooteid ja seeläbi laiendada oma toodete müüki. Partner saab Platvorm kaudu võtta vastu Klientide Tellimusi.     1.3. Fudy on infoühiskonnateenuse pakkuja, kes hõlbustab Müügilepingu ja Kohaletoimetamise Lepingu sõlmimist Kliendiga, pakkudes Partnerile kasutamiseks Platvormi. Fudy ei ole Müügilepingu pooleks, Müügileping sõlmitakse Kliendi ja Partneri vahel.     1.4. Partner on sõltumatu ja iseseisev ettevõtja, kes ei ole Fudy alluvuses. Partner korraldab ja juhib ise tegevusi, mis on vajalikud Müügilepingu täitmiseks. Partner täidab Müügilepingu viisil, ajal ja kohas, mis on Partneri äranägemisel kõige parem, arvestades siiski käesolevates Üldtingimustes sätestatud nõudeid ja piiranguid. Partner vastutab tema tegevusega seotud kõikide lepinguliste ning seaduslike kohustuste nõuetekohase täitmise eest, sealhulgas, kuid mitte ainult maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuste täitmise ning äritegevusega seotud kulude ja riskide kandmise eest. Partner vastutab kõikide tasude ja kaasnevate maksude tasumise eest oma esindajatele, töötajatele ja teistele teenuse osutajatele, kes täidavad Müügilepingust tulenevaid kohustusi Partneri nimel.     1.5. Fudy vahendab Platvormi kaudu Müügilepingu sõlmimist Kliendi ja Partneri vahel. Sellega seoses Fudy kogub Kliendilt Partneritele tehtud makseid Partnerite poolt Platvormi vahendusel müüdud toodete eest. Fudy edastab Klientidelt kogutud maksed Partneritele vastavalt käesolevates Üldtingimustes sätestatud korrale.     1.6. Fudy pakub Platvormi ja osutab Platvormi kaudu teenuseid paljudele erinevatele Partneritele, Fudy suhted ühegi Partneriga ei ole eksklusiivsed ning Fudy jätab endale ainuõiguse otsustada milliste Partneritega õigussuhteid luua.     2.PARTNERIKONTO     2.1 Partner saab Platvormi kasutada üksnes temale loodud partnerikonto kaudu. Platvormi kasutamiseks ja partnerikonto saamiseks esitab Partner Fudyle registreerimisavalduse ja nõustub käesolevate Üldtingimustega. Fudy vaatab Partneri registreerimisavalduse läbi ning aktsepteerib või lükkab registreerimisavalduse tagasi. Enne registreerimisavalduse aktsepteerimist on Fudyl õigus kontrollida Partneri tausta avalikest andmebaasidest (nt krediidiinfo inforegister, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti must nimekiri, vms). Fudyl on õigus keelduda registreerimisavalduse aktsepteerimisest, seejuures ei kohustu Fudy põhjendama Partnerile oma otsust.     2.2. Registreerimisavalduse esitamisega ja Üldtingimustega nõustumisega kinnitab Partner, et:   2.2.1. ta on Üldtingimused ja selles viidatud muud dokumendid tähelepanelikult läbi lugenud ning nõustub neid järgima nii Platvormi kasutamisel kui ka Platvormi vahendusel Kliendiga Müügilepingu sõlmimisel ja täitmisel;   2.2.2. ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Platvormil võimaldatud tehinguid;   2.2.3. ta on Klientide Üldtingimused hoolikalt läbi lugenud ja nõustub neid järgima ulatuses, milles need reguleerivad Müügilepingu sõlmimist ja täitmist;   2.2.4. ta saab aru, et tal on õigus kasutada Platvormi üksnes siin sätestatud eesmärkidel. Partneril on keelatud kasutada Platvormi pettuseks või muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks.     2.3. Fudy loob Partnerile iga Müügikoha kohta eraldi partnerikonto. Partner võtab kohustuse teavitada koheselt Fudy, kui tal on põhjust arvata, et kontoandmed on sattunud kõrvaliste isikute kätte või tema kontole on ligipääs kõrvalistel isikutel. Partner vastutab täielikult Platvormi kasutamise ja oma kontol toimuva eest.     2.4. Partner edastab Fudyle teda ja tema Müügikohta puudutava infomatsiooni, sh menüü, toodete fotod, kohaletoimetamise teenuse valik Kliendile. Lisaks kohustub Partner edastama Fudyle täpse ja tõele vastava toidualase teabe, mis on kohalduva õiguse kohaselt kohustuslik. Näiteks kohustub Partner selgelt välja tooma, millised tooted on sobilikud taimetoitlastele või veganitele ning millised tooted on gluteeni- või pähklite vabad.     2.5. Kui Partner soovib toodete illustreerimiseks kasutada fotosid, siis edastab Partner Fudyle fotod, mis on kõrge kvaliteedi ning resolutsiooniga. Fudyl on õigus keelduda fotode lisamisest Platvormile, kui need ei vasta siin toodud nõuetele. Partneri fotode vastuvõtmisest keeldumise korral võivad Pooled kokku leppida, et toodete pildistamine korraldatakse Fudy poolt. Kui toodete pildistamine on korraldatud Fudy poolt, siis on Partneril õigus kasutada toodete fotosid üksnes Fudy Platvormil. Partner saab aru ja nõustub, et tal ei ole õigus kasutada toodete fotosid mis tahes muul eesmärgil, kui Fudy Platvormil oma toodete turustamiseks, v.a. kui Pooled on kokku leppinud teisiti.     2.6. Partner määrab toodete hinna Fudyle edastatud toodete menüüs.       3.TELLIMUSTE VASTUVÕTMINE JA TÄITMINE     3.1. Platvormil Tellimuste vastuvõtmiseks on vaja nutiseadet, mis on ühendatud internetivõrguga. Fudy pakub Partnerile võimalust üürida või osta Platvormi kasutamiseks vajalikud seadmed Fudylt. Kui Pooled on Eritingimustes kokku leppinud seadmete üürimises või ostmises, siis kohaldatakse Fudy ja Partneri vahel tekkinud õigussuhtele Fudy seadmete üüritingimusi (Üldtingimuste lisa 2) või Fudy seadmete müügitingimusi (Üldtingimuste lisa 3).     3.2. Partner kasutab Platvormi, sh täidab Klientide Tellimusi kooskõlas kohalduva seadusandlusega ja Üldtingimustes sätestatud nõuetega.     3.3. Klient saab Platvormi kaudu esitada Partnerile kahte liiki Tellimusi: Tavatellimus, Grupitellimus.   3.4. Partner tagab, et tal on Müügikohas valmisolek võtta Lahtiolekuaegadel vastu Klientide Tellimusi. Kui Partner ei suuda või ei saa Tellimusi Lahtiolekuaegadel vastu võtta, siis märgib ta ennast Platvormil mitteaktiivsena. Kui Partner on märkinud staatuseks „mitteaktiive“, siis ei ole Klientidel võimalik Partnerile Tellimusi esitada.     3.5. Partner annab endast parima, et tagada tema poolt Platvormil esitatud toodete kättesaadavus. Kui Partner ei saa ajutiselt toodet pakkuda, siis tähistab ta toote Platvormil kui „Väljamüüdud“. Klient ei saa valida toodet, mis on Partneri poolt tähistatud kui „Väljamüüdud“.     3.6. Kui Klient esitab Partnerile Tellimuse, siis vaatab Partner Tellimuse läbi ning edastab Kliendile Tellimuse kinnituse või lükkab Tellimuse tagasi. Partner tagab, et Kliendi Tellimus kinnitatakse või lükatakse tagasi 5 minuti jooksul alates Tellimuse teate saamisest. Kui Partner otsustab Tellimusest keelduda, siis tuleb tal märkida ka Tellimusest keeldumise põhjus. Partneri ja Kliendi vahel loetakse Müügileping sõlmituks arvates Tellimuse kinnitamisest Partneri poolt.     3.7. Kui Partner ei ole vastanud Kliendi Tellimusele Üldtingimuste punktis 3.6 sätestatud aja jooksul, siis on Fudyl õigus tühistada ühepoolselt Kliendi Tellimus.     3.8. Tellimuse kinnitamisest hakkab jooksma Partneri poolt määratud toodete valmistamisaeg, v.a. kui Klient on valinud Tellimuse täitmise tüübiks planeeritud tellimuse. Partner annab endast parima, et Tellimus valmistatakse Platvormi poolt määratud ajaperioodi jooksul.     3.9. Partner kohustub Tellimuse täitmist Platvormil logima, tehes Platvormil vastava märke, kui Tellimus on valmis või kui Tellimus on üleantud Kliendile.     3.10. Partner tagab, et ta järgib toodete valmistamisel, toiduainete käitlemisel ja hoiustamisel kohalduvatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Partner tagab, et tema poolt müüdavad tooted on värsked ning tervisele ohutud. Partner tagab, et tema poolt valmistatud või müüdavad tooted vastavad Tellimusele ja Platvormil avaldatud toodete kirjeldusele ning Platvormile üles laetud piltidele. Seejuures arvestab Partner toodete valmistamisel Kliendi poolt esitatud juhiste ja soovidega nii palju, kui see on mõistlikult võimalik.     3.11. Toodete valmimisel pakendab Partner tooted arvestades toodetele kohalduvaid toiduohutusnõudeid. Tooted peavad olema pakendatud selliselt, et Klient ei pea tooteid täiendavalt pakendama. Tasu toodete pakendamise eest on hõlmatud toote hinnas. Partneril on keelatud võtta Kliendilt täiendavat tasu toote pakendamise eest.     3.12. Kui Tellimus sisaldab tooteid, mis nõuavad Kliendi vanuse tuvastamist (nt alkohol, tubakas, energiajoogid), siis kontrollib Partner enne Tellimuse üleandmist Kliendile Kliendi täisealisust isikut tõendava dokumendi alusel (kohaldub siis, kui Klient tuleb ise Tellimusele järele). Partner keeldub Tellimuse üleandmisest, kui Klient ei esita kehtivat isikut tõendavat dokumenti.     4.TAGASISIDE JA KAEBUSED     4.1. Fudy võimaldab Klientidele Tellimuse saabumisel hinnata Partneri tooteid ja toidukogemust.     4.2. Klientide poolt Partnerile antud hinnete põhjal genereerib Platvorm Partneri kohta keskmise hinde, mis on nähtav kõikidele Platvormi kasutajatele. Kuigi Fudyl ei ole selleks kohustust, jätab Fudy endale õiguse Partnerile antud hinnet korrigeerida (sh kustutada antud hinnang), kui on alust arvata, et madal hinnang anti pahatahtlikult.     4.3. Kui Partner leiab, et Kliendi poolt temale antud hinnang on ebaõige või pahatahtlik, siis tuleb tal Fudyga ühendust võtta. Fudy hindab Kliendi poolt antud hinnangut üksnes Partneri sellekohase palve alusel vastavalt Partneri poolt antud selgitustele. Partner mõistab ja nõustub, et hinnangu muutmise või kustutamise otsus sõltub täielikult Fudy diskretsioonist. Hinnangu muutmata või kustutamata jätmine ei ole käsitletav Lepingu rikkumisena.     4.4. Kliendi poolt Platvormil Partnerile antud hinne on toimetamata Kliendi hinnang Partneri ja tema toodete kohta. Fudy ei vastuta ja loobub igasugusest vastutusest Partnerile antud hinnangu täpsuse, täielikkuse, seaduslikkuse ja usaldusväärsuse eest.     4.5. Kui Klient ei ole rahul tellitud toodetega, siis saab Klient esitada otse Partnerile või Platvormi kaudu kaebuse. Klient kohustub esitama kaebuse viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui 7 kalendripäeva jooksul arvates Tellimuse täitmisest, millega seoses kaebus tekkis.     4.6. Fudy tegutseb kaebuse lahendamisel üksnes sõltumatu kaebuse lahendajana ning ta langetab otsuse oma äranägemisel. Seoses kaebusega on Fudyl mh õigus teha järgmised otsused: tagastada osaliselt või täielikult Kliendi poolt tasutud Tellimuse Hind ning nõuda tagastatud summa hüvitamist Partnerilt, peatada ajutiselt Partneri juurdepääs Platvormile, lõpetada erakorraliselt Partneriga sõlmitud Leping ning piirata Partneri juurdepääsu Platvormile.     4.7. Fudy otsus Kliendi kaebuse menetlemisel on Partnerile siduv. Otsuse täitmisest keeldumine on käsitletav Lepingu rikkumisena, mis annab Fudyle Üldtingimuste punktis 13 sätestatud õigused.     5.PLATVORMITASU JA SEADMETE KASUTAMISE TASU    5.1. Partneril on kohustus tasuda Fudyle Platvormi kaudu sõlmitud Müügilepingute vahendamise eest Platvormitasu iga Kliendile täidetud Tellimuse eest. Platvormitasuks on Kokkulepitud Protsent Toodete hinna brutosummast.     5.2. Kui Pooled on kokku leppinud Fudy seadmete kasutamises Partneri poolt, siis tasub Partner Fudyle Poolte vahel Eritingimustes kokku lepitud seadmete kasutamise tasu.     5.3. Fudy väljastab Partnerile Üldtingimuste punktis 7.5 sätestatud arvestusperioodi lõppemisest 3 kalendripäeva jooksul e-posti teel arve, millel kajastub arvestusperioodi eest maksmisele kuuluv Platvormitasu kui ka seadmete kasutamise tasu (kui on asjakohane).     6.TASU JA ARVELDAMINE     6.1. Fudy esitab Platvormi kaudu tehtud Tellimuse kohta Kliendile arve, millel on toodud Toodete Hind. Platvormi kaudu Tellimuse esitamisega nõustub Klient nimetatud tasuga ning kohustub seda tasuma.     6.2. Partneri poolt Tellimuse kinnitamisel võtab Fudy Kliendilt vastu Partnerile Tellimuse eest tasumisele kuuluva makse, arvestades Kliendiga sõlmitud lepingus sätestatud tasumise tingimusi.     6.3. Kliendi maksekohustus seoses Toodete Hinna tasumisega loetakse Partneri ees täidetuks ülekande tegemisega Fudyle.     6.4. Fudy edastab Partnerile iga arvestusperioodi lõppemisel Klientide poolt tasutud ning Fudy poolt Partneri nimel vastuvõetud Toodete Hinna summa. Fudy arvestab Partnerile väljamakstavast summast maha:   6.4.1. Platvormitasu ja seadmete kasutamise tasu, kui asjakohane, vastavalt Üldtingimuste punktile 6;   6.4.2. Muud summad, mis kuuluvad mahaarvamisele vastavalt Poolte kokkuleppele, sh, kuid mitte ainult, Fudy poolt Klientidele tasutud summad Partneri poolt valesti täidetud või täitmata Tellimuste eest.     6.5. Arvestusperioodiks on 2 kalendrinädalat.    6.6. Pooled on kokku leppinud, et Lepingu alusel tasumisele kuuluvad tasud arveldatakse maksimaalses ulatuses tasaarvestamise teel. Nõuete ulatuses, mida ei saa Poolte vahel tasaarvestada, toimuvad maksed pangaülekandega Poolte poolt näidatud arveldusarvele.     6.7. Partner kohustub tasuma kõik maksed hiljemalt arvel näidatud tähtajaks. Tasu maksmisega viivitamise korral on Fudyl õigus nõuda Partnerilt viivist 0,1% võlgnetavalt summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni. Lisaks on Fudyl õigus nõuda Partnerilt kõikide kulude hüvitamist, mida Fudy on võlgnevuse sissenõudmisega seoses kandnud.     7.TUGITEENUSED     7.1. Platvormi kasutamisel esinenud probleemide ja tõrgete kõrvaldamiseks on Partneril võimalik pöörduda Fudy tugitoe poole. Partneril on võimalik võtta Fudy tugitoega ühendust telefoninumbril +372 6406456 ja Platvormil oleva chati vahendusel.     7.2. Tugiteenus on kättesaadav esmaspäevast pühapäevani kell 8:00-24:00.     8.PLATVORMIGA SEOTUD INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED     8.1. Platvorm, sh tarkvara, andmebaasid, Platvormil kasutavad dokumendid ja informatsioon, andmed ja statistika, mida kasutatakse Üldtingimustes sätestatud infoühiskonna teenuse pakkumiseks, intellektuaalomandi õigused kuuluvad Fudyle.     8.2. Lepingu sõlmimisega annab Fudy Partnerile mitteedasiantava ja mitteeksklusiivse õiguse (lihtlitsents) kasutada Platvormi toodete pakkumiseks Kliendile, toodete Tellimuste vastuvõtmiseks ja Müügilepingute sõlmimiseks vastavalt käesolevatele Üldtingimustele. Platvormi kasutusõigus ei anna Partnerile õigust Platvormi kopeerida, muuta, kohandada, pöördkonstrueerida, dekompileerida või kasutada mis tahes muul eesmärgil kui käesolevates Üldtingimustes selgesõnaliselt sätestatud eesmärkidel.     8.3. Partner on teadlik ja nõustub, et Fudyl on õigus igal ajal ilma täiendava kokkuleppeta muuta Platvormi väljanägemist või funktsionaalsusi ning teha Platvormi edasiarendamiseks ja/või parandamiseks mis tahes muid modifikatsioone, parandusi või uuendusi.     8.4. Partner vastutab ainuisikuliselt Platvormi kasutamiseks vajaliku riistvara, tarkvara ja teenuste ostmise ja konfigureerimise eest. Selguse mõttes, Fudy ei kohustu tagama Partnerile Platvormi kasutamiseks vajalikke nutiseadmeid või internetiühendust.     8.5. Kui Fudy on teostanud Partneri toodete pildistamise, siis annab Fudy Partnerile mitteedasiantava ja mitteeksklusiivse õiguse (lihtlitsents) kasutada toodete pilte Platvormil toodete turustamiseks. Partneril on keelatud kasutada fotosid mis tahes muul eesmärgil, kui Fudy Platvormil oma toodete turustamiseks. Partneril on mh, kuid mitte ainult, keelatud kasutada fotosid teistes toidu tellimise ja kohaletoimetamise teenust pakkuvatel platvormidel. Poolte eraldi kokkuleppel ja Partneri makstava täiendava tasu eest on Partneril lubatud kasutada pilte ka muudel Partneri poolt vabalt valitud otstarvetel (sh mistahes teistel platvormidel).     8.6. Partneril on keelatud:   8.6.1. kasutada Platvormi pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;   8.6.2. eelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;   8.6.3. rikkuda mis tahes siseriikliku õigusakti või nõudeid;   8.6.4. ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;   8.6.5. esitada eksitavaid või ebaõigeid andmeid;   8.6.6. üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Platvormi funktsionaalsust või toimimist;   8.6.7. kasutada Platvormi ebamoraalsetel eesmärkidel.     9.PARTNERI INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED    9.1. Fudy võimaldab Partneril oma toodete turustamiseks teha Platvormil kättesaadavaks tema poolt või tema palvel loodud sisu või teavet, sh ärinimi, kaubamärk, toodete fotod (s.o. Partneri Sisu). Partneri Sisu postitamisega kinnitab Partner, et talle kuuluvad kõik Partneri Sisuga seotud intellektuaalomandi õigused või õiguste tegelik omanik on andnud talle õiguse kasutada Partneri Sisu Üldtingimustes sätestatud viisil.     9.2. Lepingu sõlmimisega annab Partner Fudyle õiguse Partneri Sisu vabalt kasutada, lubada ja keelata selle kasutamist Platvormil, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada teoseid kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada üldsusele. Partner mõistab ja nõustub, et käesoleva punkti alusel on Fudyl mh õigus kasutada Partneri ärinime, logo ja fotosid oma turunduskampaaniates.     9.3. Fudyle antud Partneri Sisu litsents kehtib käesoleva Lepingu kehtivuse ajal.     10.KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE     10.1. Partner töötleb Tellimuse ja Müügilepingu täitmiseks Klientide isikuandmeid vastavalt Isikuandmee Töötlemise Lepingule.     11.VASTUTUS     11.1. PLATVORMIGA SEOSES VÕI SELLE KAUDU KÄTTESAADAVAKS TEHTUD SISU VÕI FUNKTSIOONE PAKUTAKSE PÕHIMÕTTEL „NAGU ON“ JA „NAGU SAADAVAL“, ILMA MIS TAHES OTSE VÕI KAUDSELT VÄLJENDATUD TAGATISTETA. FUDY ÜTLEB LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST NIIVÕRD, KUIVÕRD SEE ON KOHALDATAVA ÕIGUSE ALUSEL VÕIMALIK. FUDY EI TAGA EGA GARANTEERI, ET PLATVORM ON ALATI KÄTTESAADAV VÕI MÕNEL KONKREETSEL AJAHETKEL KÄTTESAADAV, TOIMIB IGAL AJAL KATKESTUSTETA, ON TURVALINE VÕI VABA VIGADEST, VASTAB PARTNERI MISTAHES VAJADUSTELE VÕI ON VABA VIIRUSTEST, HÄIRETEST, KAITSTUD HÄKKIMISTE JA MUU TURVALISUST VÄHENDAVA SISSE TUNGIMISE EEST.     11.2. FUDY EI OLE PLATVORMI VAHENDUSEL SÕLMITAVA MÜÜGILEPINGU POOLEKS, MISTÕTTU EI VASTUTA FUDY MÜÜGILEPINGU TÄITMISE JA MÜÜGILEPINGULE KOHALDUVATE NÕUETE TÄITMISE EEST. MÜÜGILEPINGUST JA KOHALDUVAST ÕIGUSEST MÜÜJALE TULENEVATE KOHUSTUSTE TÄITMISE, SH PARTNERI MISTAHES TEGEVUSE VÕI TEGEVUSETUSE EEST MÜÜGILEPINGU TÄITMISEL VASTUTAB AINUISIKULISELT PARTNER.     11.3. Partner kohustub hüvitama Fudyle kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabi kulu), mis tulenevad otseselt või kaudselt Platvormi kasutamisest, Partneri poolt Platvormi vahendusel sõlmitud Müügilepingust või selle täitmisest või Üldtingimuste rikkumisest. Kui Klient esitab Fudyle või Fudy vastu nõude või hagi Müügilepingu rikkumise eest, siis vabastab Partner Fudy mistahes vastava nõudega seotud vastutusest.     11.4. Partner vastutab Fudy poolt üüritud seadmete kaotsimineku, varguse või mis tahes kahjustuse eest.     12.KESTUS, KASUTUSÕIGUSE PEATAMINE JA LÕPETAMINE     12.1. Partneri ja Fudy vahel sõlmitud Leping kehtib tähtajatult.     12.2 .Fudyl on õigus peatada ajutiselt osaliselt või täielikult Partneri Platvormi kasutusõigus, kui Partner rikub mistahes Lepingus sätestatud kohustust.     12.3. Nii Partneril kui ka Fudyl on õigus öelda Leping üles ilma põhjuseta, teavitades teist Poolt vähemalt 30 päeva ette.     12.4. Nii Partneril kui ka Fudyl on õigus öelda Leping üles etteteatamistähtaega järgimata, kui kumbki Pool rikub korduvalt Lepingust tulenevat kohustust või Lepingu olulise rikkumise korral. Fudyl on mh, kuid mitte ainul, õigus ilma ette teatamata Leping lõpetada ja piirata Partneri juurdepääsu Platvormile, kui:   12.4.1. Partner on esitanud Tellimuse täitmisel Fudyle ebaõigeid, eksitavaid või ebatäpseid andmeid;   12.4.2. Partner on kasutanud Platvormi vastuolus käesolevate Üldtingimustega, eelkõige Üldtingimuste punktis 7 sätestatud Platvormi kasutusõigustega;   12.4.3. Infoühiskonna teenuse osutamine Lepingus kirjeldatud viisil on kohalduva õiguse alusel keelatud.     12.5. Lepingu lõpetamine mistahes alusel ei mõjuta Poolte õigusi, sh nõudeõigusi, mis on tekkinud Poolele enne Lepingu lõpetamist. Lepingu lõpetamine ei avalda mõju ka Üldtingimustes sätestatud kohustustele, mis jäävad Üldtingimuste kohaselt kehtima ka pärast Lepingu lõppemist.     12.6. Lepingu lõppemisega lõppevad Poolte vahel ka kokkulepped, mille alusel on Fudy andnud tasuta või tasu eest Partneri kasutusse Platvormi kasutamiseks vajalikud seadmed (sh tahvelarvuti, tšekiprinter, vms). Partneril on kohustus Lepingu viimaseks päevaks tagastada kõik Fudy poolt Platvormi kasutamiseks Partnerile üüritud seadmed ja mistahes muu Fudy poolt Partneri kasutusse antud vara. Kui Pooled on leppinud kokku seadme(te) järelmaksuga müügis, siis Lepingu lõppemisega muutub täies ulatuses sissenõutavaks ka müügihinna jääk koos kogunenud intressiga.     13.KONFIDENTSIAALSUS     13.1. Partner kohustub hoidma Konfidentsiaalset Informatsiooni rangelt konfidentsiaalsena ja kasutama seda ainult Platvormil Müügilepingu sõlmimiseks ja Müügilepingu täitmiseks. Ilma Fudy eelneva kirjaliku nõusolekuta on Partneril keelatud:   13.1.1. Konfidentsiaalset Informatsiooni mis tahes viisil otseselt või kaudselt avaldada, levitada, edastada või seda mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha;   13.1.2. kasutada talle edastatud või teatavaks saanud Konfidentsiaalset Informatsiooni mis tahes muuks otstarbeks kui Platvormil kohaletoimetamise teenuse osutamiseks, sh kasutada Konfidentsiaalset Informatsiooni Fudy tegevuse kahjustamiseks;   13.1.3. talle edastatud või teatavaks saanud Konfidentsiaalset Informatsiooni reprodutseerida või lasta reprodutseerida, v.a juhul, kui see on mõistlikult vajalik. Konfidentsiaalse Informatsiooni reproduktsioonid kuuluvad Fudyle, kes on Konfidentsiaalse Informatsiooni omajaks.     13.2. Konfidentsiaalsuskohustus ei laiene juhtudele, kus sellise informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on seadusega ette nähtud. Üldtingimuste punktis 14.1 sätestatud nõusoleku olemasolu kohustust ei kohaldu ka juhul, kui Partner avaldab Konfidentsiaalset Informatsiooni advokaadile, audiitorile, raamatupidajale, konsultandile, alltöövõtjale, tingimusel, et Konfidentsiaalne Informatsioon on vajalik Lepinguga seotud tööülesannete täitmisega ning neile kohaldub samasugune konfidentsiaalsuskohustus, nagu on ette nähtud Üldtingimustes.     13.3. Käesolevas punktis sätestatud konfidentsiaalsuskohustus kehtib käesoleva Lepingu kehtivuse ajal ja 5 aastat pärast selle lõppemist.     14.MUUD SÄTTED     14.1. Partner saab aru ja nõustub, et Fudyl on õigus Üldtingimusi igal ajal muuta, sh ilma Partneri eelneva nõusolekuta. Üldtingimuste muutmisel teavitame Partnerit Üldtingimuste muutmisest ja uute tingimuste sisust ette vähemalt 14 päeva enne uute tingimuste jõustumist. Kui Partner uute tingimustega ei nõustu, siis on tal õigus öelda Leping üles 14 päeva jooksul arvates teate saamisest. Sellisel juhul loetakse Leping lõppenuks 10 päeva jooksul arvates lõpetamise teate saamisest. Partner loetakse uute tingimustega nõustunuks, kui Partner ei ütle Lepingut eeltoodud tähtaja jooksul üles.     14.2. Lepingule ja Müügilepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Kui Müügilepingu täitmise riigi imperatiivsed sätted on vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud imperatiivsete sätetega, siis lähtutakse Müügilepingu täitmise riigi imperatiivsetest sätetest.     14.3. Platvormi kasutamisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.     14.4. Käesolevatest Üldtingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi ei saa Partner üle anda kolmandatele isikutele ilma Fudy eelneva kirjaliku nõusolekuta.     14.5. Eritingimustes, Üldtingimustes ja selle lisades ning nendes viidatud dokumentides esinevate vastuolude korral juhinduvad Pooled esmajärjekorras Eritingimustest, teisena Üldtingimustest, kolmandana lisadest ning viimases järjekorras muudes dokumentides sätestatust. Eeltoodu põhimõte ei kehti Isikuandmete Töötlemise Lepingu kohta.